بهینه سازی در واقع رسیدن به پاسخ یا پاسخ هایی بر روی یک مجموعه از گزینه های امکان پذیر با هدف بهینه کردن معیار با معیارهای مساله است. بهینه سازی چند هدفه زیر شاخه ای از روش های تصمیم گیری چند معیاره است که بین مجموعه ای از پاسخ ها به جواب محتمل می رسیم.

بهینه سازی چند هدفه از روش های تصمیم گیری در دنیای واقعی است که شخص تصمیم گیرنده را با اهداف متضاد روبرو می سازد. در این گونه مواقع بر مجموعه ای از جواب ها به دست می آیند. دو اصل مهم در این روش هدایت مسیر جستجو و حفظ جواب های بهینه است. به عبارتی مسیر جستجو باید در جهت رسیدن به منحنی پاسخ های بهینه پارتو باشد. در الگوریتم های تکاملی باید در نظر گرفت که مراحل انتخاب و انتساب مقدار فیتنس انجام می شود و به منظور حاصل شدن پاسخ های مختلف باید به فکر راه حلی بود که از همگرایی زودرس جلوگیری کرد.

از جمله روش های بهینه سازی چند هدفه می توان به روش وزن دهی اشاره کرد که از لحاظ پیاده سازی روشی ساده است. مقادی ضریب های وزنی اهداف با توجه به نرمالیزه کردن اهداف و مقیاس های مختلف آن انتخاب می شوندو این روش نه تنهای برای مباحث بهینه سازی محدب مفید است بلکه در اجرای آن نیز موثر است. در روش میل به مقصود به جواب هایی باید رسید که یک هدف از پیش تعیین شده را برآورده می سازند.

این روش در برنامه ریزی منابع تولید پراکنده کاربرد مفیدی دارد. در این مسئله شبکه توزیع به عنوان محل نصب منابع تولید پراکنده در نظر گرفته  شده، مطالعات اجتماعی و اقلیمی در نظر گرفته نمی شوند و بهره برداری از منابع تولید پراکنده در حالت جزیره ای مجاز هستند.


ثبت پروژه