تحلیل آماری پروژه نیازمند مراحل و اقداماتی است که برای دانشجویان کار راحتی نیست. مهمترین مراحل آن عبارتند از تنظیم داده ها، کد گذاری داده ها و سازماندهی داده ها. دانشجویان می دانند که تحلیل آماری پروژه و هم چنین خروجی یا اوت پوت گرفتن نتایج از نرم افزارها کاری دشوار است که به تجربه نیاز دارد. برای تحلیل داده ها با نرم افزارهای آماری به کد گذاری نیاز است یعنی باید آنها را به صورت داده های عددی درآورد. روش های متفاوت آماری و نرم افزارهای متفاوتی به طور کلی وجود دارد. برخی از نرم افزارهای آماری عبارتند از SPSS، Stata، Eviews، Lisrel و … .

چگونگی آماده کردن داده ها برای تحلیل آماری

به این منظور باید داده هایی که خود محقق ثبت کرده است کنترل نهایی شوند تا از درستی و صحت آنها مطمئن شود و در صورتی که ایرادی دیده شد آن را اصلاح نماییم. همه قالب ها باید یکسان باشند و از فرمت یکسانی برای نظم دادن به داده ها استفاه شود.

به طور کلی برای هر رشته و هر نوع روش تحقیق نرم افزار آماری خاص خود آن انتخاب می شود. نرم افزار SPSS، SAS، STATISTICA، MINITAB، NCSS، EviewS، Lisrel، R، Export Choice  و نرم افزارهای بسیاری برای تحلیل آماری وجود دارند.

پس از گردآوری و تنظیم داده ها آنها را توسط آزمون های توصیفی می سنجند تا ماهیت کلی مجموعه داده ها را مشخص سازند. آزمون های توصیفی آماری شامل واریانس، میانه، میانگین، انحراف معیار، فراوانی، دامنه تغییرات و نما می شود. در نهایت برای اطمینان ازصحت روش تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری استنباطی یا پارامتریک و یا غیر پارامتریک استفاده می شود.

تحلیل آماری برای تمامی رشته ها و با انواع نرم افزارهای تخصصی هر رشته از خدمات دیگر ما است. ادکس با سابقه زیاد در این زمینه با کمک تحلیلگران حرفه ای آماده کمک به شما عزیزان است.

نرم افزارهای آماری به شما کمک می کنند تا وقت و انرژی خود را برای محاسبات هدر ندهید. با استفاده از این برنامه های کاربردی داده های خود را وارد کرده و داده های خروجی مطلوب و صحیحی دریافت نمایید.