نرم افزار spss در حسابداری

نرم افزارspss  در حسابداری، شناسایی مولفه های سرآمدی در ارائه خدمات بانکداری

یکی از کاربردهای نرم افزارآماری (نرم افزار spss ) شناسایی ابعاد و مولفه های سرآمدی در ارائه خدمات بانکداری نوین و اولویت بندی آنها در راستای اهداف است.

بدین منظور ابتدا مفاهیم و ادبیات نظری و تجربی بانکداری نوین مطالعه و تعاریف و شاخصه های سرآمدی در ارائه خدمات بانکداری نوین استخراج خواهند شد و این مطالعات برای جمع آوری داده برای ورود در نرم افزارspss استفاداه خواهند شد. رویکرد فراترکیب (Meta Synthesis ) برای ارائه منسجم ابعاد و مولفه های بانکداری نوین در این مرحله بکار گرفته خواهد شد. پس از اطمینان از ابعاد و مولفه های شناسایی شده از طریق مشورت با خبرگان، پرسشنامه ای جهت اخذ نظرات مدیران و کارشناسان بانک در رابطه با ابعاد و مولفه های شناسایی شده سرآمدی در ارائه خدمات بانکداری نوین و اولویت بندی ابعاد آن تدوین و توزیع می شود.

پرسشنامه در نرم افزار spss

به منظور اولویت بندی پرسشنامه باید حاوی سوالاتی باشد که بتواند ماتریس مقایسه زوجی مورد نیاز برای روش تحلیل سلسله مراتبی( AHP)  را تکمیل نماید. در عمل پرسشنامه ی نرم افزار spss در دو بخش شناسایی و اولویت بندی تدوین خواهد شد.

نمونه پیشنهادی در سه گروه مدیران ارشد، مدیران میانی و مدیران صف بانک و همچنین کارشناسان ستادی به تشخیص کارفرما خواهند بود که تعداد پاسخ دهندگان با توجه به محدودیت زمانی و مشغله کاری پاسخ دهندگان نیز به صلاحدید متخصص مشخص می گردد.

دانلود نرم افزار spss

Summary
Article Name
نرم افزار spss در حسابداری
Description
یکی از کاربردهای نرم افزارآماری (نرم افزار spss ) شناسایی ابعاد و مولفه های سرآمدی در ارائه خدمات بانکداری نوین و اولویت بندی آنها در راستای اهداف است.
Author
Publisher Name
سامانه برون سپاری پروژه
Publisher Logo

لطفا امتیاز دهید


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *