شبیه سازی مونت کارلو یک الگوریتم محاسباتی و یکی از روش های داده کاوی است که از آن برای شبیه سازی فرآیندها استفاده می کنند. امروزه با گسترش پژوهشات به قدری محاسبات پیچیده شده است که بدون روش های شبیه سازی کار برای دانش پژوهان بسی دشوار می گردد. شبیه سازی مونت کارلو روش های متعددی دارد که به طور کلی انواع آن در تشریح رفتار فرآیندها و یا ذات و ماهیت های غیر تصادفی کاربرد دارند.
زمینه های کاربرد مونت کارلو بی شمارند و در آمار و ریاضیات بسیار کاربرد گسترده تری دارد. این روش رمانی ارزش پیدا می کند که جایگزین های موجود برای حل مساله بسیار بزرگ باشند و امکان تست کردن همه آنها وجود نداشته باشد. یکی از رایج ترین کاربردهای این روش، انتگرال است که برای توابع یک متغیری مناسب تر است.
همانطور که ذکر شد شبیه سازی مونت کارلو در زمینه های متعددی کاربرد دارد از گرافیک گرفته تا فیزیک هسته ای. در علم فیزیک می توان با استفاده از این روش، محاسبات پیچیده و بسیار بزرگی مانند محاسبات یک موشک یا فضاپیما انجام داد. در رشته شیمی می توان مدل مولکولی ساخت. با روش دینامیک مولکولی نیز می توان این محاسبه را انجام داد اما روش شبیه سازی مونت کارلو مزیتی دارد و آن این است که به محاسبه اندازه حرکت ذره که وقت زیادی از محاسبات را می گیرد، نیازی نیست.
داده کاوی در پیش بینی بازار بورس و اقتصاد نقش بسیار مهمی دارد. با روش شبیه سازی مونت کارلو می توان معادلات اقتصادی بزرگ و در نهایت ساخت یک مدل شبیه سازی شده اقتصادی را میسر کرد.
به طور کلی این روش با استفاده از داده های ساخت یافته و غیر ساخت یافته می تواند راه حل های کامپیوتری و مدیریتی در جامعه ایجاد کند و به منظور بهترین نتیجه باید مناسب ترین تکنیک مدلسازی یا شبیه سازی را انتخاب کرده و فرضیات را در مدل، شبیه سازی کرد. با ایجاد طرح هایی جهت تست و طراحی تست می توان از مدل اطمنیان حاصل کرد. در ساخت مدل نباید از تعیین پارامترهای مورد نیاز غافل شد. در نهایت بسیار اهمیت دارد که مدل را ارزیابی کرده و در صورت نیاز پارامترها را مجدد بررسی کرد.


ثبت پروژه