نرم افزار Eviews در اقتصاد سنجی

  • توسط: مدیر
  • شهریور ۹ام, ۱۳۹۵
  • هنوز امتیازی ثبت نشده.

نرم افزار Eviews در اقتصاد سنجی

نرم افزار Eviews در اقتصاد سنجی به تحلیل آماری می پردازد ترکیبی ازعلم اقتصاد و ریاضی است که توسط این نرم افزار می توان معادلات تعریف شده را در قالب الگوی اقتصاد سنجی مورد ارزیابی قرار داد و ساختاری بهینه را طراحی نمود.

در این مقاله به نقش تحریم اقتصادی بر متغیرهای مسکن با استفاده از مدل ساختاری با استفاده از نرم افزار Eviews پرداخته ایم.

به طور کلی تحریم از سه جنبه مورد بررسی قرار می گیرد:

اندازه و یا حدود تحریم: که منجر به عدم مساعدت های مالی می شود

تعداد کشور های فرستنده :که منجر به عدم مراودات تجاری و سرمایه گذاری خواهد شد

اقتصادی یا غیر اقتصادی : که منجر به عدم اعتبار خواهد شد

برای بررسی این آزمون از روش سری زمانی استفاده می شود.

استفاده از روش سری زمانی کاربرد بسیاری دارد مثلا برای آزمون ضرایب و فرضیه ها استفاده می شوند. طوری که توسط آن معناداری وعدم معناداری به خوبی قابل تشخیص است و درنهایت مدلی بهینه ارائه خواهد شد

ازجداول تهیه شده هم می توان برای قسمت آماری و توصیفی استفاده نمود.

برای قسمت تحلیل داده هم از روش اقتصاد سنجی استفاده می شود.

شاخص های آماری تفاوت های اقتصاد سنجی را در نرم افزار Eviews ایجاد می کنند. و چون این واحد های اقتصادی هم در تعامل با یکدیگرند اقتصاد سنجی چند مجهولی ایجاد می شود.

گام اول : بررسی شاخص های اقتصادی و آماری با استفاده از نرم افزار Eviews می باشد  که در اینجا شاخص های مورد برسی شاخص قیمت مسکن و یا شاخص قیمت مصرف کننده می باشند.

بر اساس یک تئوری و یا نظریه روابط اقتصادی در یک محتوای تجربی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهند گرفت دراین قسمت روابط بر اساس معادلات ریاضی فرموله می شوند.متغیرهای تعیین شده در نرم افزار Eviews طبق همان نظریه جایگزین داده ها می شوند حال براساس تحلیل رابطه بین متغیرهای توضیح دهنده و متغیر وابسته نتیجه گیری می شود که مثلا رابطه ی معکوس بین متغیرهای توضیح دهنده و وابسته برقرار است پس از این نتیجه گیری مدل نظری به مدل اقتصاد سنجی تبدیل می شود و در نهایت ضرایب مجهول مقدار متغیر وابسته پیش بینی می شود.

 

Summary
Article Name
نرم افزار Eviews در اقتصاد سنجی
Description
نرم افزار Eviews در اقتصاد سنجی به تحلیل آماری می پردازد ترکیبی ازعلم اقتصاد و ریاضی است که توسط این نرم افزار می توان معادلات تعریف شده را در قالب الگوی اقتصاد سنجی مورد ارزیابی قرار داد و ساختاری بهینه را طراحی نمود.
Author
Publisher Name
سامانه برون سپاری انجام پروژه
Publisher Logo

لطفا امتیاز دهید


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *