تحلیل آماری پروژه نیازمند مراحل و اقداماتی است که برای دانشجویان کار ساده ای نیست. مهمترین مراحل آن عبارتند از تنظیم داده ها، کد گذاری داده ها و سازماندهی داده ها. دانش پژوهان می دانند که تحلیل آماری پروژه و هم چنین خروجی یا اوت پوت گرفتن نتایج از نرم افزارها کاری دشوار است که به تجربه نیاز دارد. برای تحلیل داده ها با نرم افزارهای آماری به کد گذاری نیاز است یعنی باید آنها را به صورت داده های عددی درآورد. روش های متفاوت آماری و نرم افزارهای متفاوتی به طور کلی وجود دارد. برخی از نرم افزارهای آماری عبارتند از SPSS، Stata، Eviews، Lisrel و … .
Lisrel نرم افزاری برای معادل یابی معادلات ساختاری است که برای تحلیل های چند متغیری و بسط مدل خط کلی استفاده می شود.این نرم افزار به پژوهشگر کمک می مند تا هم زمان معادلات رگرسیون چند متغیری را تست کند. لیزرل در زمینه های متعددی کاربرد دارد مانند علوم اجتماعی، علوم مدیریتی، عاوم رفتاری، علوم رفتاری، علوم پژوهشی و موارد بسیاری دیگر.
اگر داده ها را برای مدل های تئوری جمع آوری می کنید پس متغیرهایی غیر قابل دیدن دارید و اگر داده ها را برای متغیرهای قابل دیدن استفاده می کنید لیزرل می تواند خود را با نوع مدل سازی داده تطابق دهد.
آخرین نرم افزار Lisrel شامل کاربردهای زیر می شود:
• مدل سازی معادلات ساختاری
• مدل سازی الگور خطی کلی برای داده های چند سطحی
• مدل سازی خطی
• مدل سازی سلسله ای خطی و غیرخطی
• بررسی روابط بین متغیرها و تاثر آنها بر متغیرهای وابسته
• بررسی همبستیگی متغیرها
• سنجش میزان تاثر متغیر بر متغیر دیگر
• تحلیل عاملی
• تحلیل اکتشافی
• تحلیل مسیر و مدل سازی معادلات ساختاری
• مدل یابی علت و معلولی
• مدل یابی متغیرهای مکنون
• بررسی داده ها ی تجربی به منظور کشف و شناسایی شاخص ها و روابط بین آنها
• برآورد ضرایب مجهول معادلات خطی
• قابل قبول بودن داده های همبستگی، غیر آزمایشی و آزمایشی
• اندازه گیری شده توسط همبستگی و کوواریانس


ثبت پروژه