سایت مهتا تلنت

نوع خدمت: نگارش محتوا

توضیح:

یکی از خدمات ما در نگارش محتوای سایت پروژه mahtatalent  از پروژه های خارج از کشور بود. تیم محتوای ادکس، مطالب این سایت را به زبان انگلیسی نگارش کردند.

تصویر

سایت مهتا تلنت