پروژه های داده کاوی

نوع خدمت:

توضیح:

 

Impact of Econometrics Variables on GDP in Developed & Developing countries by using ANN model

: نقاط استقرار اورژانسی رتبه بندی نقاط با استفاده از شبکه های عصبی

تصویر

پروژه های داده کاوی