نرم افزارهای مهندسی عمران

نوع خدمت: نرم افزارهای مهندسی

توضیح:

برخی از نمونه کارهای نرم افزارهای مهندسی  Sap. – matlab. Ansys. Abaqus. Plaxis. flac

مقایسه نتایج عددی با ازمایشگاهی پی منفرد مستقر روی لایه روان گرا در میز لرزه   محقق: شيرازي

دیوارهای شمعی تحت بارهای لرزه ای با در نظر گرفتن تغییرات سطح تراز آب زیر زمینی  محقق: طاهري

بهسازی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی با استفاده از مهاربندهای تاب کمانش محقق: ناظمي

ررسی رفتار غیرخطی میراگرهای ویسکوز در مقایسه با میراگرهای فلزی جاری شونده محقق: صفي زاده

کنترل فعال ساختمان بر اساس شبکه عصبی مصنوعی  محقق: سلطان اهي

مقایسۀ عددی رفتار چرخه ای اتصالات خرجینی و اتصال صلب منقطع در قابهای ساختمان محقق: عباسقلي زاده

مطالعه ی رفتار بادبند های کمانش تاب با غلاف فولادی بدون استفاده از مواد پرکننده  محقق: غفاري

تصویر

نرم افزارهای مهندسی عمران