پروژه های هوش مصنوعی

نوع خدمت: پروژه های هوش مصنوعی

توضیح:

پیش بینی شاخص قیمت وبازده نقدی با استفاده از شبکه عصبی مبتنی بر دو الگوریتم ازدحام ذرات وژنتیک

تصویر

پروژه های هوش مصنوعی