نرم افزارهای آماری به شما کمک می کنند تا وقت و انرژی خود را برای محاسبات هدر ندهید. با استفاده از این برنامه های کاربردی داده های خود را وارد کرده و داده های خروجی مطلوب و صحیحی دریافت نمایید. پژوهشگران و متخصصین پس از گردآوری و تنظیم داده ها آنها را توسط آزمون های توصیفی می سنجند تا ماهیت کلی مجموعه داده ها را مشخص سازند. آزمون های توصیفی آماری شامل واریانس، میانه، میانگین، انحراف معیار، فراوانی، دامنه تغییرات و نما می شود. در نهایت برای اطمینان ازصحت روش تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری استنباطی یا پارامتریک و یا غیر پارامتریک استفاده می شود. تحلیل آماری برای تمامی رشته ها و با انواع نرم افزارهای تخصصی هر رشته از خدمات دیگر ما است. ادکس با سابقه زیاد در این زمینه با کمک تحلیلگران حرفه ای آماده کمک به شما عزیزان است.
تحلیل آماری هر رشته نیازمند نرم افزار مرتبط با آن رشته است. نرم افزار رایانه ای اس پی اس اس یکی از نرم افزارهای آماری است که اکثرا در علوم اجتماعی استفاده می شود. پژوهشگران تجارت و بازار، پژوهشگران حوزه سلامت، عمران و نقشه برداری، دولتی، آموزش، بازاریابی و غیره از جمله دسته هایی هستند که از SPSS برای انجام کارهای آماری خود استفاده می کنند.
به طور کلی اگر قصد دارید از نرم افزارهای آماری استفاده کنید باید ابتدا داده هایتان را عددی کرده و کدگذاری نمایید. دقت نمایید که اگر کدگذاری را چند نفر انجام می دهند کدها ثبات داشته باشند. برای این کار روش های آماری زیادی وجود دارد، یکی از این آنها روش آماری چندی آلفای کرونباخ است که قابلیت اعتماد، ثبات و پایایی را می سنجد. از دیگر روش ها می توان به روش موازی، بازآزمایی، دو نیمه کردن و کودر- ریچاردسون اشاره کرد.
قابلیت ثبات یا همان قابلیت اعتماد یکی از ویژگی های اندازه گیری آزمون های علوم اجتماعی مانند پرسشنامه یا مصاحبه است که به طور کلی امری مهم در جمع آوری داده ها و اطلاعات است. این ویژگی در موقعیت ها و گروه های متفاوت، تغییر می کند. در یکی از روش ها آزمون را دوباره اجرا می کنند.


ثبت پروژه